team

Ons team

Het kernteam van de Kenniswerkplaats is verantwoordelijk voor het functioneren van de werkplaats: denk aan de dagelijkse organisatie, samenwerking en netwerkvorming, communicatie, kennisdeling en toekenning van klein-en-fijn projecten.

Binnen het kernteam vertegenwoordigen de leden zes perspectieven: ouders, jeugdigen, opleiding, onderzoek, praktijk en beleid.

De Kenniswerkplaats wordt aangestuurd door twee coördinatoren: Carolien Plevier en Saskia Wijsbroek.

KERNTEAM

Saskia Wijsbroek

Saskia Wijsbroek

Samen met Carolien Plevier is Saskia Wijsbroek als duaal coördinator actief binnen de Kenniswerkplaats. Omdat zij ook voorzitter is van het kernteam van de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht-Stad (KJUS) heeft zij een verbindende rol in de relatie tussen de twee ‘zusterwerkplaatsen’. Deze twee Utrechtse Kenniswerkplaatsen Jeugd hebben zich verbonden aan de provinciale werkplaats voor sociaal domein, het kennisplatform Utrecht Sociaal domein (kUS), waarvan Saskia co-coördinator is.

Saskia werkt als lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht. De kenniskring van (docent)onderzoekers bij het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek rondom ‘het bouwen aan de pedagogische basis’ en ‘het effectief beschermen van jeugdigen’ in de verbinding tussen praktijk-opleidingen-onderzoek. Saskia werkt ook als universitair docent en gz-psycholoog BIG bij de afdeling Jeugd & Gezin aan de Universiteit Utrecht. Voorheen werkte zij als gz-psycholoog en relatie-en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en bij het ambulatorium van de UU.

 

coördinator kenniswerkplaats

Carolien Plevier

Carolien Plevier is binnen de Kenniswerkplaats een van de twee coördinatoren, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de Kenniswerkplaats en onderhoud van het netwerk. Vanuit die rol onderhoudt zij ook de contacten met de stuurgroep van de Kenniswerkplaats en met andere netwerken in de regio zoals het KJUS (regionale Kenniswerkplaats Jeugd van Utrecht Stad) en het KUS (werkplaats Sociaal Domein in de regio Utrecht). Zij is tevens lid van het kernteam van het KUS.

Carolien werkt als onderzoeker Publieke Gezondheid bij de GGD regio Utrecht. Vanuit deze functie heeft ze veel onderzoek gedaan onder volwassenen en senioren, maar ook onder de jeugd. Ze is 20 jaar voorzitter geweest van de landelijke werkgroep Vraagstellingen waarin vraagstellingen voor de landelijke monitoronderzoeken Jeugd, volwassenen- en senioren worden ontwikkeld.

Binnen de GGDrU is zij daarnaast projectleider Kennisontwikkeling en innovatie. Vanuit die functie is zij voorzitter van de werkgroep onderzoek Jeugd binnen de GGD

Nely Sieffers

Nely Sieffers - Perspectief ouders

Nely Sieffers vertegenwoordigt ouders binnen de RKJGC. Nely Sieffers Is een ervaringsadviseur met brede expertise op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, zorg en ondersteuning voor gezinnen. Door jarenlange ervaring op het gebied van ouderparticipatie heeft Nely expertise opgebouwd vanuit een breed inzicht in ervaringen van ouders en kennis van het stelsel. Daarnaast is zij voorzitter van Netwerk Beter Samen, een platform van en voor ouders van kinderen met een zorg en/of ondersteuningsvraag.

arts maatschappij en gezondheid/stafarts bij de GGD-regio Utrecht

Ilse Schramel - Perspectief praktijk

Ilse Schramel is kernteamlid van de Kenniswerkplaats, waarin zij het perspectief “praktijk” vertegenwoordigd. Ilse werkt als arts maatschappij en gezondheid/stafarts bij de GGD-regio Utrecht. Zij heeft beleidsadviserende taken binnen team jeugd van de GGDrU. Zij houdt zich op beleidsmatig niveau o.a. bezig versterken mentale gezondheid jeugd, thuiszitterspact en samenwerking in de jeugdketen. Ilse is lid van de werkgroep onderzoek jeugd GGDrU. Zij houdt zich bezig met het scholings- en opleidingsbeleid van JGZ-professionals van de GGDrU. Ilse is praktijkopleider voor artsen in opleiding tot arts maatschappij en gezondheid 1e en 2e fase. Zij heeft meegewerkt aan de KNMG-visie Versterking medische zorg aan jeugdigen.

Zij is projectleider geweest van ZONMW-onderzoek “Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren”. Daarnaast heeft zij ruim 30 jaar ervaring als uitvoerend jeugdarts in de jeugdgezondheidszorg onder schoolgaande kinderen. Haar expertise ligt bij kinderen en jongeren met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen en vandaar uit een speciale ondersteuningsbehoefte.

Erik Klaassen

Erik Klaassen - Perspectief praktijk

Binnen de RKJGC vertegenwoordigt Erik Klaassen in het kernteam het perspectief van de jeugdhulp.
Erik Klaassen is strategisch adviseur Kwaliteit bij Youké. Youké is een organisatie van specialistische jeugdzorg in Midden-Nederland. Hij houdt zich bezig met allerhande kwaliteitsthema's zoals de ontwikkeling van het integrale hulpaanbod, versterking van de positie van de cliënt, inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis binnen de organisatie, innovatie en privacy issues.

In zijn werk heeft Erik veel contacten met kennisinstituten, universiteiten en collega jeugdzorginstellingen. Hij is daarin actief op regionaal maar ook op landelijk niveau. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring binnen de jeugdzorg. Erik is voormalig lid van de programmaraad van een voorloper van De Regionale Kenniswerkplaats; de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht.

 

Sonja Strijk

Sonja Strijk - Perspectief gemeente

Binnen de RKJGC vertegenwoordigd Sonja het perspectief vanuit de gemeente. Er zijn 22 gemeenten betrokken bij het programma. Samen met het kernteam zoeken we naar de mogelijkheden om van en met al deze gemeenten te leren, te ontwikkelen en ervaringen te delen.

Sonja werkt daarnaast als senior beleidsregisseur op de afdeling Samen Leven van de gemeente Amersfoort vanuit het team specialistische ondersteuning. Binnen dit team wordt onder meer vorm en inhoud gegeven aan de nieuwe inkoop jeugdhulp voor 2023. Binnen haar werkpakket valt de verbinding tussen het passend onderwijs en de (specialistische)jeugdhulp. Dit doet zij met de lokale partners in de stad vanuit het beleidskader Inclusieve stad en het uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs. Daarnaast is zij de regionale coördinator van het OOGO passend onderwijs en jeugdhulp. Thema’s die hierbinnen vallen zijn: leerlingenstromen, aansluiting wijkteams en onderwijs, onderwijs met specialistische jeugdhulp (OSJ), onderwijszorgarrangementen en het voorkomen van thuiszitters. Sonja heeft vanuit haar rol de ketenaanpak dyslexie in de regio ontwikkeld en de beoordelingstafels vrijstellingen van de leerplicht in de regio Amersfoort opgezet.

Marloes Kleinjan

Marloes Kleinjan - Perspectief onderzoek

Marloes Kleinjan is samen met Margot Peeters coördinator van het inhoudelijke project Mentaal Kapitaal en lid van het kernteam. In het kernteam vertegenwoordigt zij het perspectief “onderzoek”. Marloes doet onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van jeugd en is betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van preventie- en interventieprogramma’s gericht op het bevorderen van mentale gezondheid en de preventie van middelengebruik en psychische problematiek. Marloes is programmahoofd Jeugd bij het Trimbos-instituut en hoogleraar Mentale Gezondheidsbevordering van de Jeugd bij de Universiteit Utrecht.

Coördinator kenniswerkplaats

Margot Peeters - Perspectief opleidingen

Margot Peeters coördineert samen met Marloes Kleinjan het onderzoeksproject binnen de Kenniswerkplaats “Mentaal Kapitaal” rondom stress en schoolverzuim bij jongeren. Daarnaast vertegenwoordigt ze binnen de Kenniswerkplaats het perspectief “opleiding” en probeert ervaringsgericht onderwijs te stimuleren. Verder is Margot assistent professor bij de afdeling Jeugdstudies aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek focust zich op de ontwikkeling van risicogedrag bij (kwetsbare) jongeren. Ze onderzoekt in hoeverre sociale invloeden zoals peers, school en sociale ongelijkheid van invloed zijn op de ontwikkeling van risicogedrag.

ONDERZOEKSTEAM

Suzan Doornwaard

Suzan Doornwaard

Suzan Doornwaard is als senior onderzoeker betrokken bij de uitvoering van het inhoudelijk project Mentaal Kapitaal van de RKJGC. Samen met Margot Peeters en Marloes Kleinjan doet ze onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval en naar wat er nodig is om jongeren beter te ondersteunen in een optimale leerontwikkeling. Suzan heeft ruim 10 jaar ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van multi-methode onderzoeksprojecten op een breed scala aan thema’s, waaronder seksuele ontwikkeling, mediagebruik, jongerencultuur, middelengebruik en probleemgedrag. Naast haar onderzoek voor de Kenniswerkplaats werkt Suzan als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor diverse internationale en nationale organisaties.

ORGANISATIETEAM

Communicatiemanager

Renate Giesing

Renate Giesing ondersteunt alle onderdelen van de Kenniswerkplaats met de hulp van communicatiemedewerker Carlijn van Amelsfoort en project assistent Lena Körsten. Ook is zij projectcoördinator van de Klein-en-Fijn projecten. Als projectcoördinator van het Lectoraat Jeugd aan de Hogeschool Utrecht werkt Renate ook voor de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad en het Leernetwerk Jeugd.

Iris de Putter

Iris de Putter

Iris de Putter is binnen de Kenniswerkplaats betrokken bij het opzetten van de ouder- en jongerenparticipatie. In de opstartfase als één van de twee coördinatoren ouder- en jongerenparticipatie, later als begeleider van de ouders en jongeren in de onderzoeksprojecten. Verder werkt Iris als onderzoeker Publieke Gezondheid bij de GGD regio Utrecht. Vanuit deze functie doet ze onderzoek naar jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) en kwetsbare groepen. Hiervoor heeft zij gewerkt bij het onderzoeksinstituut Nivel waar zij in meerdere projecten betrokken was bij het opzetten en uitvoeren van de clientparticipatie.

Carlijn van Amelsfoort

Carlijn van Amelsfoort

Carlijn van Amelsfoort is communicatiemedewerker voor de Kenniswerkplaats. Ze ondersteunt Renate Giesing bij verschillende werkzaamheden, zoals het maken van communicatieplannen, vormgeven van mails en het opzetten/bijhouden van websites. Ondertussen is Carlijn bijna afgestudeerd als Junior Communicatieadviseur van de Hogeschool Utrecht en houd zij zich naast de werkzaamheden bij de Kenniswerkplaats bezig met het besturen van een studentenreisvereniging.

Lena

Lena Körsten 

Lena Körsten is project-assistent bij de Kenniswerkplaats. Daarnaast studeert zij Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Lena zorgt samen met Renate (projectcoördinator) dat alles binnen de Kenniswerkplaats loopt. Denk aan het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten, de communicatie, ondersteuning van onderzoek en het mailverkeer.