Verklarende ANALYSE

Resultaten

FACTSHEET

Wat is Kennisinventarisatie Primair Proces?

Het project (Kennisinventarisatie Primair Proces) richt zich op de inrichting van de eerste fase (van aanmelding tot behandelplan) van verschillende jeugdhulpaanbieders in de regio’s Flevoland en Eemland. Hierin gaan we op zoek naar zowel bestaande kennis als kennis uit de praktijk en faciliteren we gezamenlijk leren tussen de betrokkenen.

Waarom voeren we het project uit?

Vanuit het bovenregionale expertisenetwerk Flevoland-Utrecht willen we dat professionals meer en beter in staat zijn om te doen wat nodig is. Het lukt hulpverleners echter nog onvoldoende om (samen met het gezin) tot een gedegen probleemanalyse te komen, terwijl dit een heel belangrijk onderdeel is van het hulpverleningsproces en om tijdig passende hulp te realiseren. Hoewel het werken met een verklarende analyse hier helpend in kan zijn, moeten de randvoorwaarden hiervoor in het primaire proces aanwezig zijn. Daarbij heeft elke organisatie een eigen manier om de probleemanalyse uit te voeren en mist afstemming in het netwerk. Het doel van dit project is het ondersteunen en verbeteren van de praktijk door kennis te vergroten.

Welke onderzoeksmethoden worden gebruikt?

Om de doelstellingen van het project te behalen, wordt gebruik gemaakt van verschillende explorerende onderzoeksmethoden, zoals screenend literatuuronderzoek, documentenanalyse van organisaties, interviews in de praktijk en een leer- en uitwisselbijeenkomst. Daarbij worden professionals en ervaringsdeskundigen in verschillende fasen van het project betrokken.

Wat levert het project op?

Het project draagt bij aan kennisvergroting door het bieden van inzicht in de analysefase van het primaire proces van partners in de regio Flevoland-Utrecht en eventuele verschillen daartussen. Daarnaast wordt het initiatief ‘De Verklarende Analyse’ verrijkt door de (tussentijdse) bevindingen te delen om de analysefase bij complexe en meervoudige problematiek te versterken. Ten slotte draagt het project bij aan het verbeteren van de praktijk, doordat professionals in Flevoland-Utrecht zich bewust worden van de werkwijze van andere organisaties wat betreft de invulling van het primaire proces, zodat ze elkaar eerder en beter weten te vinden.

Wie voeren het onderzoek uit? 

  • Bram de Heide, Junior Onderzoeker, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal
  • Marije Kesselring, Onderzoeker, Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal
  • Laura Nooteboom, Senior Onderzoeker, Academische Werkplaats Risicojeugd

Vragen over dit project? Mail RKJGC@hu.nl.

Dit project hoort bij het Bovenregionaal ExpertiseNetwerk Utrecht-Flevoland. Voor meer informatie klik hier.