Mentaal kapitaal

Wat is er nodig om schoolstress, prestatiedruk en schooluitval te voorkomen?

Een op de vijf jongeren tussen 13 en 17 jaar zit niet lekker in zijn vel. Jongeren melden steeds vaker last te hebben van stress en prestatiedruk. Ook het schoolverzuim neemt toe. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is.


Doel

Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal wil door het verzamelen, verdiepen en delen van kennis bijdragen aan:

  • Het promoten van het welbevinden van jeugdigen en voorkomen van schooluitval.
  • En het optimaliseren van de samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en hulpverlening.


Onderzoeksvragen

  • Welke factoren spelen een rol bij stress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?
  • Wat wordt er in de Utrechtse jeugdregio’s al gedaan om de mentale gezondheid van jeugdigen te versterken en stress en druk te verlagen. Wat werkt?
  • Wat is er nog nodig om de mentale gezondheid van jeugdigen te verbeteren?
  • Hoe wordt er samengewerkt tussen jeugdigen, ouders, onderwijs en praktijkorganisaties om vastlopen te voorkomen? Wat werkt?
  • Sluit de huidige toegang tot hulp en samenwerking aan bij de behoefte van ouders en jeugdigen? Wat is er nog nodig om dit te verbeteren?


Methode

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden, zoals literatuurstudies, vragenlijsten, bestaande data, interviews en discussiepanels. Daarbij vindt een continu proces van afstemming en toetsing met alle betrokken perspectieven plaats, bijvoorbeeld door bevindingen vanuit de wetenschappelijke literatuur en bestaande data te toetsen op relevantie aan de hand van interviews en discussiepanels.

In nauwe samenwerking met ervaringsdeskundige jongeren en ouders, beleidsmedewerkers, scholen, jeugdartsen en andere betrokken partijen rondom dit thema.

Vragen? Neem contact op met Marloes Kleinjan.