Minding the gap

Het complexe samenspel tussen armoede en de mentale gezondheid van jongeren - naar een systeemaanpak

Armoede en mentale gezondheid onder jongeren is een complex samenspel. De meeste interventies focussen op het individu in plaats van op een complex samenspel. Binnen het project Minding the Gap wordt samen met jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers onderzocht wat er allemaal mee speelt en hoe we de mentale gezondheid van jongeren die met geldzorgen leven kunnen verbeteren.

 

Doel

Het doel van het project is om Inzicht te krijgen in het complexe systeem dat ten grondslag ligt aan de relatie tussen mentaal welbevinden en armoede onder jongeren. Welke aanpakken sluiten aan en haken in op dit systeem en welke werkzame elementen kunnen we identificeren? Hiervoor doen we een onderzoek naar systeembenadering met focus op mentaal welbevinden onder jongeren die zich bevinden in armoede.

 

Onderzoeksvragen

  • Hoe ziet het complexe adaptieve systeem dat leidt tot een slechtere mentale gezondheid van jongeren die in armoede opgroeien eruit en wat zijn belangrijke aangrijpingspunten om in dit systeem in te grijpen?
  • In hoeverre komen bestaande GezondIn-acties hiermee overeen?
  • In hoeverre worden GezondIn-acties geïmplementeerd zoals bedoeld, wat zijn barrières en faciliterende factoren?
  • Wat zijn onderliggende werkingsmechanismen van GezondIn- acties op het complexe adaptieve systeem, welke contextuele factoren dragen bij aan deze mechanismen?
  • Wat zijn belangrijke uitgangspunten van een Mental-Health-In systeembenadering die kan worden toegepast in buurten in heel Nederland om de mentale gezondheid van jongeren in armoede te verbeteren?

 

Methode

Om de bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden worden diversen methoden gebruikt. Het doel is om domein-overstijgend te werk te gaan in plaats van projectencarrousel, daarnaast wordt er samen met inwoners gewerkt. Onder andere worden er één-op-één interviews in de wijk gehouden om erachter te komen wat er speelt. Tevens wordt er kwantitatieve data verzameld en kwalitatieve interviews afgenomen. De aanpak is via het Factorenmodel (Causal Loop Diagram). Ook wordt er gebruik gemaakt van de methode Group Model Building.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de site van de Universiteit Utrecht.

Wil je meewerken of heb je vragen over dit project? Mail naar mindingthegap@uu.nl